Каква е статията под номер 310 от Наказателния кодекс на Руската федерация?

Законът

При извършването на разследващите действия представителправоприлагащите органи следва да са сигурни, че цялата информация, която ще стане известна в резултат на това, няма да бъде оповестена публично без нейното упълномощаване. Лицата, които решат да нарушат това правило, трябва да носят отговорност за своите действия в съответствие с член 310 от Наказателния кодекс на Руската федерация.

Същността на проблема

Наказателно-процесуалният кодекс на Русияняма такова нещо като "мистерията на ефекта". Въпреки че самият термин е споменат в списъка на "поверителната" информация, одобрен с Указ № 188 на президента на страната ни през 1997 г. Всъщност представител на органа има всички права да изисква от участниците в този случай неразкриването на конкретни данни и всякаква друга информация, разкрита по време на разследването. И това вече е узаконено от член 161 от Наказателно-процесуалния кодекс на Русия.

310 ук рф

Нарушаване на разумни изисквания на представителязаконът налага наказание по член 310 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Какво причини тази сериозност? В този случай само интересите на делото. При разследване на обстоятелствата по конкретно наказателно дело постепенно се разкриват различни обстоятелства, които помагат на следователя или на следователя да открият истината. Понякога дори дреболия, който случайно се разкрива в разговор със свидетели или други лица, участващи в делото, може да хвърли светлина върху причината за престъплението. Ако предадете нейната публичност преди края на разследването, виновните лица ще бъдат предупредени и ще могат да изградят правилно защитата си. Лицето, което прави това, всъщност ще създаде известна пречка пред разследването. Това ще се разглежда като престъпление срещу правосъдието, което е наказуемо съгласно член 310 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Такава мярка трябва да направи нарушителите отговорни за действията си.

Правила за разследване

По време на разследването на престъплението, представителизаконът по правило изисква от участниците в процеса да пазят тайна за всичко, за което те могат да разберат през това време. За такива цели следователите, следователите или оперативните лица имат право да вземат от тези граждани абонамент, в който всеки от тях се задължава да не разкрива информация, свързана с обстоятелствата на извършеното неправомерно действие. Такъв документ е изготвен в писмена форма и приложен към материалите по делото. Ако един от ответниците реши да наруши обещанието, съдът ще може да го привлече от наказателна отговорност за такива действия в съответствие с член 310 от Наказателния кодекс. Това решение е напълно оправдано. В края на краищата, ако тази или тази информация е предварително известна на лица с процесуален интерес, тя ще им позволи предварително:

 • унищожи съществуващите доказателства;
 • неутрализиране на свидетелите;
 • премахване на лицата, които притежават информация, полезна за изясняване на истината;
 • да включат за своята закрила и други лица, които могат да окажат влияние върху представителите на закона, провеждащ разследването.

Всичко това може да доведе до това, че разследването ще спре и нарушителят ще може да избегне справедливо наказание.

Триумфът на справедливостта

Престъплението ще бъде решено само вАко гражданите, които по необходимост са посветени на определени обстоятелства по делото, няма да попречат на това. Всички данни от предварителното разследване трябва да се съхраняват в най-строга степен на доверие. На практика се има предвид следната информация:

 • за напредъка на текущото разследване;
 • за всички доказателства по случая и за източниците, от които са получени;
 • свидетелствата на конкретни лица, получени по време на разпит;
 • за планирани дейности по разследване или оперативно търсене.

Гражданин, който разкрива такава информация без подходящо разрешение, трябва да отговаря пред закона за недобросъвестните или умишлени действия.

Член 310 на Руската федерация

Член 310 от Наказателния кодекс предвижда това наказание под формата на:

 1. Добре, чийто размер може да достигне до 80 хиляди рубли, или формирането на общия доход на гражданин за срок до шест месеца.
 2. Задължителна работа за период от не повече от 480 часа.
 3. Коригиращи работи, чийто срок, в зависимост от решението на съда, може да достигне 2 години.
 4. Арест, т.е. ограничаване на свободата, което може да продължи не повече от 3 месеца.

Специално наказание се назначава от съда в зависимост от тежестта на последствията от извършеното нарушение.

Правното основание за престъпление

Решението на съда е справедливои разумни, е необходимо внимателно да се вземат предвид всички обстоятелства по чл. 310 от Наказателния кодекс. Коментарите към него ще помогнат да направите това, като използвате основните правила и определения.

310 ук рф коментари

За начало е необходимо ясно да си представитесъстава на престъплението, чийто предмет са интересите на самото правосъдие. Въпросът в този случай е човек, който е навършил шестнадесет години и е бил своевременно предупреден за необходимостта от запазване на поверителността на информацията по този въпрос. Гражданинът трябва да бъде напълно разумен, за да бъде отговорен за действията си по цялата строгост на закона. Обективната страна на нарушението е фактът, че конкретно лице разкрива информация без знанието (или разрешението) на съответните органи (следовател, прокурор, следовател и други). Такъв акт противоречи на обещанието, дадено от гражданина в по-рано направения "абонамент за неразкриване на информация". Субективната страна на нарушението е, че действията на виновния имат пряко намерение, т.е. те са насочени към възпрепятстване на справедливостта.

Коментари (0)
Добавете коментар