Система от държавни органи

Законът

Държавата регламентира социалните отношениячрез държавни органи, които имат правомощия, извършващи дейността си в съответствие със закона. Всеки от тях изпълнява строго дефинирани функции. И в тяхната съвкупност те образуват една организирана, подредена и интегрирана система.

Какъв е държавният орган и системата на държавните органи?

Концепцията на държавното тяло се формира на базата на числознаци. Това е орган, създаден въз основа на правни норми, има правомощия на власт, изпълнява задачите, възложени от държавата, и е неразделна част от системата.

Системата от органи в държавата е колекциявзаимно обвързани органи, взаимодействащи помежду си при упражняване на държавната власт. Всички те са определени в Конституцията и други законодателни актове. В Руската федерация съществуват законодателни, съдебни и изпълнителни органи.

Президент на Русия, Централна банка, Централнаизбирателната комисия и прокуратурата заемат специално място и не принадлежат към никоя от клоновете на властта. Президентът е държавен глава с широки правомощия и осигурява координирано функциониране на държавните органи.

Системата от изпълнителни органи се състои оторгани на специална компетентност (не осъзнават отделни клонове за контрол) и обща референтна (действащи във всички области). Изпълнителната власт в Русия извършва на руското правителство, други федерални агенции, правителства, ведомствата и другите органи на субектите на Русия, които трябва да гарантират прилагането на законовите, подзаконовите и други, които се издават в съответствие с Конституцията. Правителството се състои от председател, заместник и федерални министри. Един от най-важните държавни агенции са на Министерството на финансите, икономическото развитие, Държавния комитет за управление на имота и др.

Системата от органи в законодателната сфера включваФедерално събрание, законодателни държавни органи на субектите на Русия. Формирането на тези органи се осъществява чрез избори и те са създадени, за да изразят волята на народа и да регулират връзките с обществеността чрез приемането на закони и други правни актове на държавата. Федералното събрание включва две камари - Държавната дума и Съвета на федерацията.

Съдебна система на държавните органи в Руската федерациясе състои от Конституцията, Върховния арбитраж, Върховните съдилища, както и федералните съдилища и субектите на Руската федерация. Те са създадени с цел администриране на правосъдието чрез граждански производства, както и административни, наказателни и конституционни.

Конституционният съд решава въпроси,възникващи във връзка с необходимостта да се определи съответствието на законите и другите нормативни актове на Конституцията. Върховният съд е върховен орган за наказателни, граждански, административни, други дела, които подлежат на компетентност от съдилищата с обща юрисдикция. Неговата компетентност включва осъществяването на надзор, като дава обяснения за проблемите, възникващи на практика. Най-висшият съдебен орган в областта на уреждане на икономически спорове е Върховният арбитражен съд, който ръководи арбитражните съдилища. Съдиите на съдилищата получават независимост, те са подчинени само на конституцията и федералните закони.

Надзор на спазването на законодателствотосе осъществява от прокуратурата. Тя е една централизирана система, подчинена на главния прокурор и подчинена на висши прокурори. Неговата компетентност обхваща всички клонове на държавната власт. Системата на прокуратурата е необходима за балансиране на различните клонове на властта. Ето защо прокуратурата има независима и независима структура.

Коментари (0)
Добавете коментар