Чл. 393 Граждански кодекс на Руската федерация с коментари

Законът

До днес правото е ключъткоординатор на връзките с обществеността не само на територията на Руската федерация, но и навсякъде по света. Това означава, че почти всички отрасли на човешката дейност са засегнати от тази категория. Този факт е доста положителен, защото действието на закона позволява не само да се координират правните отношения, но и да се модернизират.

Изключително важно в тази област играе индустриятагражданското право. Тя е най-тясно свързана с ежедневния живот на населението на нашата страна. Един от аспектите, които се регулират от индустрията, е правната връзка. Те имат свои специфики, както и доста интересни моменти.

Пример за това е чл. 393 от Гражданския кодекс на Руската федерация, който определя задължението на длъжника да възстанови загубите, които са му причинени. На пръв поглед правният дизайн на такава институция е съвсем прост. Но това е далеч от случая. В тази статия има много скрити аспекти, които ще се опитаме да разглобим допълнително.

cn 393 гк рф

Понятието за задължения

В чл. 393 от Гражданския кодекс на Руската федерация се отнася до основния компонент на цивилизацията - задължението. Както разбираме, това понятие се характеризира с правна връзка, в която участват две страни. Особеността на категорията се проявява във факта, че една от страните се ангажира да извърши действия от определен вид или да се въздържа да ги направи в полза на обратното.

В този случай действието може да се прояви вформа на работа, прехвърляне на собственост, предоставяне на услуги и т.н. В същото време действителното изпълнение на една от представените категории е задължително, защото една от страните има право да поиска изпълнение на задължението.

st 393 gk rf с коментари

Загуба характеристика

Друга важна категория, представена вЧл. 393 от Гражданския кодекс на Руската федерация са загуби. В различни отрасли на съвременната наука този феномен се характеризира по свой начин. Що се отнася до гражданското право, в секторен контекст загубата е реална вреда, имаща парична стойност.

st 393 rk ВР повреди
Този негативен фактор възниква по силата наопределен правен факт - престъплението. Определение от основно значение не само за практическото развитие на гражданското право, но също така и обхвата на неговите разпоредби на практика.
Клауза 1, член 393 от RF кода

Разпоредби на чл. 393 от Гражданския кодекс на Руската федерация

Представената в статията правна уредба имаобширна сфера на влияние. Това означава, че нейните разпоредби разширяват действието си по няколко подобни правни отношения. Статията е записана в глава 25 и се състои от шест основни точки, всяка от които има свой собствен правен смисъл.

  1. Съгласно параграф 1 на чл. 393 от Гражданския кодекс на Руската федерация, длъжникът, в случай на неизпълнение на задълженията си или неправилно изпълнение на тези задължения, трябва да компенсира всички вреди.
  2. В ал. 2 на чл. 393 от Гражданския кодекс на Руската федерация се позовава на същността на механизма за обезщетяване и действителното определяне на тази категория.
  3. Параграфи 3 и 4 уточняват правилата за изчисляване на загубите и действителните обстоятелства на действителността, които се вземат предвид при квалифицирането им.
  4. Клауза 5 говори за възстановяването на щети с необходимостта от висока степен на надеждност, когато те са установени.
  5. Клауза 6 гласи, че заемодателят можеда поиска прекратяване на изпълнението на всякакви действия, в случай че длъжникът е длъжен да не ги изпълнява. В допълнение, кредиторът има право да иска обезщетение за вреди, причинени на него от длъжника.

По този начин прегледахме ключовите разпоредби на статия от Гражданския кодекс на Руската федерация. За да се разберат по-добре характеристиките на института за вреди, е необходимо да се анализира изкуството. 393 от Гражданския кодекс с коментари.

Обяснение на клауза 1

В началото на правния статут на чл. 393 посочва необходимостта длъжникът да възстанови щетите, причинени от неизпълнение на задълженията му. Тази правна рамка обаче може да се прилага само при наличието на някои аспекти, а именно:

  • на първо място, причиняването на вреди трябва да се извършва само в рамките на съществуващото задължение между определени страни;
  • второ, трябва да има връзка между действията на длъжника и негативните развития, които са се развили;
  • трето, необходимо е поведението на длъжника да бъде незаконосъобразно.

Само в присъствието на представените моменти можеда приложи задължението за строителство на длъжника да плати обезщетение. Следва да се отбележи, че при липса на правни отношения между страните ще се прилага извъндоговорна отговорност, която е предвидена в глава 59 от Гражданския кодекс на Руската федерация.

393 rk RF компенсация за щети с коментари

Характеристики на параграф 2

За да разберем характеристиките на щетите,е необходимо да се анализират разпоредбите на чл. 393 от Гражданския кодекс с коментари или по-скоро параграф 2 от тази норма. Тази част от статията гласи, че определянето на всички негативни последици трябва да се извършва в съответствие с разпоредбите на Гражданския кодекс.

Трябва да се отбележи, че принципът на компенсацияв член 15 от Кодекса са дадени вреди. Разпоредбите на тази разпоредба установяват изключителното право на лице да поиска обезщетение за вреди, причинени от каквито и да било действия или неизпълнение на задължения. Тази статия описва и характеристиките на представената категория.

Коментар към точка 3

Разпоредби, представени в нормите на членоветеопределят някои правила за изчисляване на размера на щетите. Съгласно параграф 3 от чл. 393, съдът може да вземе предвид цените, които са в деня на решението. Но в този случай е необходимо да се говори за факта, че представената позиция е същностна. В края на краищата, икономическата сфера на държавата винаги се е отличавала от високата динамика на промяната. Следователно законодателят предполага възможността, но не задължението на съда да изчислява загубите, като се вземат предвид съществуващите цени на стоки и услуги.

Този фактор позволява най-точнаотговарят на всички съществуващи изисквания на заемодателя в случай на промяна в икономическото състояние на държавата. Въпреки това, както вече беше споменато, ценообразуването е чисто номинално и може да бъде използвано само по съдебен ред.

393 г. от Руската федерация, съгласно т.4

Характеристики на параграф 4 от член 393 от Гражданския кодекс на Руската федерация

Разпоредбите на правилото засягат различни правниинституции на гражданското право. Например, правилата за определяне и отчитане на пропуснатите печалби са определени в разпоредбите на чл. 393 от Гражданския кодекс. Съгласно параграф 4 оценката на този вид загуба се извършва чрез предварителния анализ на всички мерки, които кредиторът е взел, за да получи положителен резултат. С други думи, отчита размера на инвестираните сили и средства, за да гарантира ангажимента. Тоест размерът на изгубената полза следва да бъде пропорционален на разходите, които кредиторът може да понесе в случай на нормално изпълнение на задължението, предоставено от страните.

За подадена практика за прилагане на законаМеханизмът за изчисляване играе важна роля. Подобни институти за обезщетяване на пропуснатите ползи могат да бъдат изпълнени не само в националното, но и в международното законодателство за днешна дата.

Коментар по точка 5

Последните части на член 393 са относителноново за Гражданския кодекс, защото се появиха през 2015 г. Въвеждането им се дължи на необходимостта от изясняване на някои аспекти на гражданскоправните дейности и процеса на разрешаване на спорове в областта на вредите.

Така, съгласно чл. 393 от Гражданския кодекс на Руската федерация (глава 25), а именно клауза 5 от тази норма, трябва да се установи колкото е възможно по-надеждно размерът на отрицателните фактори, подлежащи на незабавно възстановяване. С други думи, кредиторът не трябва да изисква излишък от небрежен длъжник. Ако не е възможно да се установи размерът на загубите, този аспект не дава право на съда да откаже да удовлетвори всички претенции на кредитора.

Със същото правило се посочва изход от ситуацията. В този случай съдът трябва да прецени размера на обезщетението въз основа на съществуващите обстоятелства по разглеждания случай. Поради това е необходимо да се вземат предвид разпоредбите на принципа на пропорционалност на отговорността и правосъдието. Други действия на съда ще бъдат незаконни. Те могат лесно да бъдат оспорени и отменени по начина, предвиден от закона. Основното нещо е да се разберат аспектите на незаконосъобразността на решението.

393 г. от руската федерация, глава 25

Характеристики на параграф 6

Като се започне от Част 1 на чл. 393 от Гражданския кодекс и завършващ с параграф 5, се счита за процес на обезщетяване за вреди, причинени от активни незаконни действия на длъжника. В параграф 6 на чл. 6 се предвижда напълно различно строителство. 363 от Гражданския кодекс.

В този случай възникват щетивъз основа на всички същите активни действия, които бяха приложени в противоречие със задължението за провала. В този случай кредиторът в такава ситуация може да поиска пълното спиране на изпълнението на дейности от специфичен характер. Този аспект значително разширява разпоредбите на нормата и възможността за нейното прилагане в процеса на координиране на правните отношения.

заключение

Така статията направи преглед на разпоредбите на чл. 393 от Гражданския кодекс на Руската федерация (вреди) с коментари. Струва си да се отбележи, че институцията, която съществува в представената норма, е от голямо значение за правни дейности от практически характер. Поради това теоретичното му развитие е необходимо за модернизирането на механизма за изпълнение, както и на секторното законодателство, което регламентира въвеждането на вреди.

Коментари (0)
Добавете коментар