Фискална политика

Законът

Ако обърнем внимание на Конституцията на Руската федерация, тогаваможем да кажем, че бюджетната и кредитна политика в нашата страна като правило се осъществява от правителството, тъй като това е част от неговите задължения. Неговото изпълнение се осъществява на различни нива.

фискална политика

Държавният бюджет е форма наот населението и средствата, изразходвани за държавни нужди, получаването на които се дължи основно на данъци и налози върху имуществото на гражданите и печалбите на предприятията. С помощта на тези средства има финансиране за съдилищата, армията, местните власти и т.н. Това е така нареченият план на държавата, който е съставен за цяла година и има същата сила като закона. Тя включва три функции:

1) Стабилизация. Неговата цел е да се преследват макроикономическите политики.

2) Преразпределение. Тоест доходите, получени от държавата, се разпределят в интерес на цялото общество.

3) Разпределение. Задачата на тази функция е да се създаде финансова база за държавата в производството на обществени блага.

държавната фискална политика

Изпълнява се бюджетната и фискалната политика на държавататакива функции като създаването на различни ползи за обществото, контрол върху структурата на националните доходи и тяхното преразпределение. Прилагането му най-вероятно се основава на едно от понятията, които се наричат ​​"неутрални" и "функционални".

Първата задача е даРуската фискална политика беше обвързана с най-ефективния бюджетен баланс, като същевременно осигури неутрално отношение към процесите, засягащи социалната и икономическата сфера. С други думи, подобно понятие се основава на чисто финансови задачи, свързани с най-ефективното разпределение на средства, които са били оттеглени. Фискалната политика, реализирана в рамките на втората концепция, включва изпълнението, освен финансовите, на икономически функции. Тя се основава на принципа, че балансът на държавния бюджет не е толкова важен, колкото баланса на националната икономика. В резултат на това макроикономическата стабилизация се придружава от излишък, а след това от бюджетен дефицит.

фискалната политика на Русия

Повечето от бюджета на всяка държавапредставлява събиране на данъци от населението. Поради това фискалната политика е важен елемент в осъществяването на нормалното функциониране на държавните органи. Тя включва цялостна система от методи и правни норми, свързани с данъчната администрация. Основните елементи на всички данъчни системи са видовете данъци и, разбира се, принципите на тяхното натрупване. С тяхна помощ се финансира цялата държава.

Данъчните паузи са най-важният инструмент,който съдържа фискална политика. Тъй като с тяхна помощ въздействието върху икономиката се осъществява. Той играе важна роля, тъй като държавата може да осъществява например стимулиране на дейността на предприятията, която допринася за икономическия растеж. И това е задачата на всяка държава.

Коментари (0)
Добавете коментар