Основаване на наказателна отговорност: философски и правни аспекти

Законът

Ако дадено лице извърши незаконноакт, не непременно, че ще поеме отговорност, включително наказателна отговорност. Това се дължи на факта, че основанията за наказателна отговорност са необходими за привличането на лице. Съставът на престъплението е ясно формулиран в законодателството, следователно само ако актът съвпада точно с него, ще бъде възможно да се говори за използването на принудителни мерки.

наказателна отговорност

Понятието "основа на наказателна отговорност"

Повтарящи се законодателни промениформулировките са свързани с факта, че наказателното право изразява политическата воля на държавата на определен етап от развитието. Днес, когато имаше отхвърляне на тоталитарния модел на строителното общество, виждаме определение в закона, в което се казва, че актът трябва да съдържа абсолютно всички признаци на състава, за да бъде считан за престъпление. По този начин основата на наказателната отговорност е състава. Несъмнено това правило е най-успешно за правоприлагането, позволява да се изключи спектър от действия, които могат да бъдат престъпни според формални критерии, но не и всички признаци. Същевременно дебатът в литературата не намалява, защото всяка законодателна дефиниция е подложена на сериозни научни критики.

Философски въпрос за прилагане на отговорността

основата на наказателната отговорност е
Основата за наказателна отговорност еда се представи във философски или социален смисъл. Проблемът тук е защо човек трябва да бъде наказан за деянието. Важни фактори са факторите като избор на поведение, воля и способност за отговор на техните действия. В крайна сметка основанието за наказателна отговорност може да не съществува в случай, че дадено лице не може да избере друг модел на поведение, действано под натиск. Например, натискът може да бъде изразен в морални или физически форми. Ако в резултат на това се е случило незаконно действие, човек може да бъде освободен от наказателна отговорност.

Правната страна

Вече е казано, че законодателнатаопределението, с което виновно лице може да бъде подведено под отговорност за извършването на даден акт, ни помага да идентифицираме основата на наказателната отговорност. Целият набор от норми, посветен на тази необходимост, трябва да бъде анализиран в пряка връзка с буквата на закона, т.е. буквално тълкуване. В литературата по принцип се разграничават две големи групи отговорности: положителни и отрицателни. Несъмнено в наказателното право ние считаме отрицателната отговорност, защото човек претърпява трудности, които са установени със закон.

основания за наказателна отговорност

проблеми

След като разгледаме този въпрос, е важно да обърнем внимание на товапо проблемни аспекти. Те са свързани с тълкуването на понятието "основа на наказателната отговорност". В определението, дадено по-горе, се говори за характеристиките на състава. Междувременно наказателното право не казва какъв е съставът. Поради това за конкретно престъпление той разработва, въз основа на практиката на правоприлагане, общата концепция за престъпността и нейните характеристики. Важно е да се разбере, че не трябва да има разширено тълкуване, че човек носи отговорност само за това, което е направил.

Коментари (0)
Добавете коментар