Гражданска отговорност в руското законодателство: концепцията и условията на офанзивата

Законът

Гражданският оборот е правна област в рамките накойто чрез свободно изразяване на воля взаимодейства помежду си, за да отговори на техните нужди. Връзките и задълженията, които възникват между хората в този случай, се регулират не само от законодателството, но и от разпоредбите на подписаните от тях договори. Гражданско-правната отговорност е гаранция за изпълнението на задълженията на всяка от страните по договора.

Гражданска отговорност
Някои автори смятат тази категориякато форма на добросъвестно и активно изпълнение на дейностите, което се допуска от съответния договор. Според групата теоретици гражданската отговорност е положителна.

Критиците на този подход водят повечеубедителни аргументи. Те посочват разликата между понятията "изпълнение на задължения" и "гражданска отговорност". Разликата се дължи на факта, че тези категории принадлежат на различни институции, освен това задълженията на страните по договора и на длъжника по договора не съвпадат.

Понятието за гражданска отговорност
Същността на тази опозицияТя се крие във факта, че предмет на добросъвестни правоотношения да постигнат целите си и в съответствие с договора от само себе си осигурява противник материални или нематериални добро, разумно да се разчита на адекватна компенсация - пълно изпълнение от другата страна.

Като длъжник, човек е принуден да издържидопълнителни загуби и други негативни последици. Така получените ползи и изразходваните усилия вече не са пропорционални. Несъответствието на обмена по дефиниция не съответства на идеята за доброволно споразумение, поради което понятието за гражданска отговорност не може да бъде приравнено на задълженията на субекта по договора. Последното в това отношение не може да се нарече положително.

Гражданската отговорност евид наложена от държавата принуда. Тя се изразява в молбата на виновната страна за имуществени санкции с оглед възстановяването на правата на субекта и до степента, в която изпълнява тази задача. Освен това тази правна категория беше въведена, за да стимулира нормалните икономически отношения между хората.

Условия за гражданска отговорност
Условията на гражданската отговорност включват:

  • Увреждане на един от участниците в сделката. Тук имаме предвид благото на дерогация, която трябваше да се лице (организация). Финансовата оценка и обезщетението за вреди на участник в сделката се нарича загуба.
  • Причинна връзка между провала на едната страна по договора и настъпването на вреда за друга.
  • Незаконният характер на деянието на виновния (извършване на действия, които противоречат на правилото, приложимо за този участник в сделката).

Отговорността може да бъде договорна иизвъндоговорни. В първия случай задължението произтича от нарушението на условията на договора, а във втората причината е да причини увреждане на лицето, което не е свързано с правно споразумение с него или в отсъствието му.

Коментари (0)
Добавете коментар