Източници на земното право

Законът

Правните източници като цяло и земята вспециално се нарича специален формуляр, чрез който се упражнява изразът на правилата за поведение, определени от закона. Този формуляр прави тези правила задължителни за изпълнение.

За да бъдат признати източниците на земно право като такива, те трябва да бъдат строго дефинирана форма на закона, указ, инструкции, подзаконови нормативни актове и други актове.

Следва да се отбележи, черазглежданата промишленост се регулира не само от нейните норми, но и от разпоредби, отнасящи се до други сектори. В това отношение източниците на земното право са представени от норми, съдържащи се в свързаните дисциплини. Например, често се прилагат граждански, аграрни, административни и други норми.

Системата на земното право включвадостатъчно голям брой закони. Тези актове, на които е предоставена най-голяма правна сила, създават правна основа за правното регулиране на отношенията, възникващи в съответната сфера. Земното законодателство на Руската федерация се представя от нормите, съдържащи се в кодифицираните актове. Кодексът за горите и Кодексът за водите също имат регулаторна функция.

Източници на земя право включватмеждународни нормативни актове. Тези действия в една или друга степен регулират правните отношения, възникнали в рамките на държавата. В съответствие с разпоредбите на Основния закон на страната те се считат за неразделна част от неговата правна структура и са с приоритет. Ако международният договор установи правила, различни от вътрешните норми, първото от тях се прилага.

Източници на земя право са разпоредбитеКонституция. Основният закон урежда отношенията, възникващи в различни сфери. Членове на Конституцията определят основите на ред, свобода, както и способността на хора и граждани. В същото време в Основния закон установява принципа на формиране на цели, форми и методи на регулиране на отношенията, включително и в сектора на земя.

Природните ресурси, съгласно член 9, са:една от основите на жизненоважната дейност на населението, живеещо на определена територия. В съответствие с тази разпоредба се извършват дейности по управление на природата и опазване на природата. Тези или други природни обекти могат да бъдат в държавни, частни, общински и други форми на собственост. Разпоредбите на Конституцията позволяват свободното използване на земните ресурси, ако това не вреди на околната среда, не противоречи на правата и законните интереси на другите. Същевременно основният закон установява, че процедурата и условията за използване на земята се извършват съгласно федералния закон.

Изключително важно в регулирането на отношенията вна въпросната индустрия имат конституционни изисквания относно формирането на компетентността на Русия и нейните субекти. Така в текста на чл. 72 е установено, че съвместното управление на държавата и нейните субекти се разпростира върху защитата, използването и осигуряването на екологична безопасност на определени територии, паметници на културата и история.

При регулиране на поземлените отношения законът, който дава на гражданите правото да продават и получават частна собственост върху земя за провеждане на дъщерно или фермерство, е от особено значение.

В структурата на нормативните актове наДекретите на президента са от голямо значение. Тяхната роля е значителна във връзка със съществуващите пропуски в регулаторната рамка, регулираща дейностите по използване и опазване на природните ресурси. Много от декретите стават основа за извършване на необходимите трансформации в аграрната сфера, реформиране на съществуващия дълъг период на колективната ферма и държавната селскостопанска система.

Коментари (0)
Добавете коментар