Работно време и време за почивка

Законът

Работно време и време за почивкарегулиран от ТК. За някои видове професии и длъжности се прилагат и законите в индустрията. Във всеки случай, обаче, начинът на работното време и времето за почивка е залегнал в колективен договор или регламент относно предприятието. В организацията може да действа и друг местен акт. Помислете за характеристиките на работното време и времето за почивка.

работно време и време за почивка

Работно време: класификация на режимите

В TC са предвидени следните режими:

 1. Нормална (с една смяна).
 2. Нередовна.
 3. Работа по смени.
 4. Гъвкав график.
 5. Режим "Shift".
 6. Счупен работен ден.

Режим на една смяна

Това зависи от метода за записване на времето на трудовата активност. Тя се определя от вътрешните нормативни документи на организацията.

При нормална работа работното време може да бъде взето под внимание през деня, седмицата или общо.

Въз основа на разпоредбите на член 100 от Кодекса на труда, предприятието може да установи:

 • петдневна седмица с два почивни дни;
 • шест дни с един почивен ден;
 • седмица с осигуряването на почивни дни по плъзгащ се график.

Съгласно чл. 104 TC, организацията може да осигури обобщено счетоводство.

Дневният режим на работното време в практиката се нарича единна смяна.

В случай на дневна счетоводна отчетност, всяка трудова дейност, надхвърляща определената ставка, трябва да се счита за извънреден труд. Редът за привличане към него се урежда от 99-та член на Кодекса на труда.

Обобщена счетоводна отчетност

Когато се използва като сетълмент, се установява период, по-дълъг от един ден или една седмица. Минималната продължителност е месец, а максималният е една година.

В предприятията или в изпълнениетоопределени видове работа, ако условията за производство не са възможни за дневно или седмично работно време, законът позволява съставянето на обобщено счетоводство. Това е необходимо, така че общата продължителност на трудовата дейност през периода на фактуриране да не надвишава нормалните часове.

Счетоводството може да бъде тримесечно, месечно, седмично, годишно. Използва се в организацията на работния процес на ротационен принцип в организациите, предоставящи транспортни услуги.

Когато са обобщени, максималната продължителност на закона не е предвидена. На практика обаче максималната продължителност обикновено е 8-12 часа.

характеристики на работното време

Нестандартизиран график

В този режим на работа, служителиразпореждането на ръководителя на дружеството може понякога да бъде включено в изпълнението на задължения извън нормалната продължителност на смяната, определена със закон. Колективно споразумение, правила, специална разпоредба или друг местен акт установява списък на конкретни длъжности, за които може да бъде предоставен нестандартен график.

Спецификата на този режим на работа ече служителят е обект на общата процедура за наемане на работа. Въпреки това, по искане на работодателя, той може да престане да работи, за да изпълнява задълженията си след края на смяната или да бъде повикан в компанията преди да започне.

Важен момент

Трябва да се отбележи, че в случай на нерегулиранработното време, служителите могат да изпълняват само задълженията, които са установени в договора и длъжностната характеристика. От персонала не се изисква да изпълнява други задачи, включително след завършване или преди смяната. Разпоредбите на чл. 60 от Кодекса на труда изобщо не позволяват участието на гражданин в изпълнение на задължения, които не са посочени в договора.

Кой може да зададе нередовен график?

В TC се фиксира в този режимработните категории на служителите, записани в специален списък. Този списък трябва да бъде приложен към колективен трудов договор, декларация за спецификата на работното време или друг местен акт на организацията. Списъкът може да бъде определен и в регионални, секторни и други споразумения.

Може да се зададе нестандартизиран график за служителите:

 • мениджърски, технически, административен, бизнес персонал;
 • времето на работа, което не може да бъде взето под внимание;
 • разпределяне на работното време по своя преценка;
 • чиято промяна е разделена на части с различна продължителност.

При неправилни графики работодателят има правовключват служители в извънреден труд, без да получат съгласието си. Разбира се, те трябва да бъдат случаи на изключителна промишлена необходимост. В същото време работниците не могат да откажат подобна трудова дейност, в противен случай ще се регистрира грубо нарушение на дисциплината.

Гаранции на служителите

Настройване на нерегламентиран служителграфикът не означава, че те не подлежат на общите правила на Кодекса на труда, регулиращи особеностите на работното време и спецификата на предоставянето на почивка.

Нестандартизираният график предполага сигуренобработка. Във връзка с това TC утвърждава задължението на работодателя да ги компенсира чрез предоставяне на допълнителен отпуск (годишен и платен). Продължителността му се установява с колективен трудов договор, разпоредба или друг местен акт, но не по-малко от 3 дни (календар). Ако този отпуск не бъде предоставен, обработването (със съгласието на служителя) може да бъде компенсирано като извънреден труд.

поръчка за характеристиките на работното време

Гъвкаво работно време

За пръв път е представена през 80-те години. Този режим влезе в сила първо за жените-служители с деца. Впоследствие нейното действие се разпространи и в други категории работници.

Гъвкавият график предполага такава организациятрудова дейност, при която за някои служители или екипи от отдели (отдели) е позволено (в предварително определена рамка) да се саморегулира началото, завършването и общата продължителност на една смяна (ден). В този случай е необходимо напълно да се разработи общият брой часове, определен със закон по време на периода на фактуриране. Те могат да бъдат ден, месец, седмица и т.н.

Характеристиките на работното време саче графиците за работа се определят със съгласието на служителите при работодателя. В същото време те могат да бъдат определени при записване в държавата и по време на наемане на работа. Споразумението може да бъде сключено за определен период от време или без посочване на даден период. За да се установи такъв график, се прави поръчка за характеристиките на работното време. Тя трябва да съдържа всички условия, при които служителите ще изпълняват професионалните си дейности.

Обхват на приложение

В тях трябва да се използва гъвкав графикВ случаите, когато поради социални, местни или други причини е трудно да се използва нормалното работно време. Промяната на счетоводната система ще позволи по-икономично използване на деня и ще осигури добре координирана работа на екипа.

Не е практично да се въведе гъвкава графика за непрекъснато производство, с работа на три смени, както и с режим с две смени, ако компанията няма свободни места в ставите на смени.

Този режим може да се използва с 5- и6 дни в седмицата. Неговото прилагане не засяга условията за разпределение на доходите и възнагражденията на наетите лица, предоставянето на обезщетения, изчисляването на старшинството и други трудови права. Такова работно време е идеално за учители, служители на културни и развлекателни институции.

Ключови елементи на гъвкавата графика

В началото и края на смяната е предвидено време,до които служителят по свое усмотрение може да започне и да изпълни изпълнението на задълженията си. Този период е първият елемент на гъвкавия график. Вторият компонент е фиксирано време. По време на него служителят трябва да е в компанията. С продължителността и значимостта си това време се счита за основна част от деня. По същество служителят изпълнява задължения на непълно работно време.

Установяването на фиксиран период позволява нормалното протичане на производствения процес и взаимодействието с услугите.

Освен това има два интервала, които позволяват да се определи определеният брой часове за изчисления период:

 1. Почивка за хранене и почивка. По принцип той разделя фиксирания период на части, приблизително еднакви един с друг.
 2. Счетоводен период, за който служителят трябва да изработи нормата на часовете, установени със закон. Може да бъде месец, седмица и т.н.

Продължителност на периодите

Специфичната продължителност на елементите на гъвкавияграфикът на ръководителя на предприятието се определя по свое усмотрение. Гъвкавите графици могат да се съставят в зависимост от счетоводния период, продължителността на всеки елемент, условията за тяхното изпълнение във всяка отделна единица.

промяна в работното време

Обикновено при 40-часова седмица максимално допустимотопродължителността на смяната не може да бъде повече от 10 часа. Но в изключителни случаи максималната продължителност на служителите в организацията може да бъде 12 часа.

Изисквания към законодателството

Служителите, за които са установени гъвкави графици, могат да бъдат назначени извънреден. В такива случаи те са предмет на правилата, залегнали в член 99 от Кодекса на труда.

Предпоставка за въвеждането на гъвкав режимРаботата е организацията на точното отчитане на зададената производствена задача на всеки служител, осигурявайки контрол върху пълното и рационално използване на времето в гъвкави и фиксирани периоди.

Променлив график

Той поема работа в 2, 3, 4 смени по време наедин ден. Например, в дадено предприятие служителите могат да работят на три смени от по 8 часа, като в същото време за определен период изпълняват задължения в различни смени.

Такъв график е препоръчително да влезе ворганизации, в които продължителността на производствения процес е по-голяма от допустимата продължителност на ежедневната работа. Взаимозаменяемият режим позволява по-ефективно използване на оборудването, увеличаване на обема на предлаганите продукти или услуги.

С график за смяна всяка група служители изпълнява задължения в рамките на установената продължителност на смяната в съответствие с плана. При подготовката си работодателят трябва да вземе предвид мненията на синдикатите.

работно време

Срокове за превключване

Те могат да се формират като независимидокументи или приложения към колективен трудов договор. Схемата за смяна на работното време, извадката от която е представена по-горе, следва да отразява изискването на член 110 от Кодекса на труда за осигуряване на продължителна седмична почивка на служителите (най-малко 42 часа). Една взаимозаменяема (ежедневна) почивка не трябва да бъде по-малка от двойната продължителност на работата, която предхожда тази работа.

Графиките се съобщават на служителите заедин месец преди въвеждането. Нарушаването на този период се признава за нарушение на правото на работниците навременно уведомяване за промените в условията на труд. Законодателството не позволява участието на служителите да работят на две смени подред.

работно време на учителите

Режим "Shift"

В тази форма на организация на трудовия процес изпълнението на задълженията се извършва извън мястото на пребиваване на работниците. Въпреки това ежедневното им връщане вкъщи не е възможно.

Режим на въртене се използва със значителниотстраняване на производственото съоръжение от местонахождението на работодателя. С него можете значително да намалите продължителността на работа по строителството, реконструкцията. В допълнение, този режим може да се използва в зони със специални климатични условия.

Характеристика на работата на смени е товаперсоналът живее в специално създадени села. Те представляват комплекс от сгради и съоръжения, предназначени за потребителски услуги и подпомагане на живота на работниците през периода на производствената им задача. Трудовата дейност се извършва от заместените служители.

Продължителност на гледането

Той е залегнал в законодателството. Периодът на смяната се определя като период на смяна, който включва времето за завършване на производствената задача директно в обекта и за алтернативна почивка в селото. Една смяна може да продължи до 12 часа подред всеки ден. В същото време общата продължителност на часовника, която включва както периода на трудова дейност, така и времето за почивка, не може да бъде повече от 1 месец.

В изключителни случаи продължителността може да бъде удължена до 3 месеца. Това обаче изисква становището на профсъюза.

Проследяване на времето в режим на смяна

За работа в такива условия, съгласно закона, се начислява допълнителна такса.

В случай на ротационен режим се въвежда обобщено счетоводство.един месец или повече, но не повече от една година. Периодът на сетълмент обхваща цялото време на работа, преминавайки транзитно от мястото на наемателя или събирателната точка до обекта и обратно, а останалата част се предоставя в този период от време. Общата продължителност на работното време не може да бъде по-голяма от нормалния брой часове, фиксиран ТС.

Счупен ден

Споделянето на времето е регулирано.разпоредбите на 105-ия член от Кодекса на труда. В организациите, където има такава нужда поради спецификата на производствените условия, както и когато интензитетът на процеса не е еднакъв по време на смяна, денят може да бъде разделен на части. Това е необходимо, така че общата продължителност на работното време да не превишава продължителността, установена от нормите.

По принцип фрагментираният режим се използва в предприятия, чиято дейност е свързана с обслужването на населението: транспорт, търговски организации и др.

Време за почивка

Работодателят има задължението да установипериоди, през които служителите са освободени от задълженията си. Служителите могат да използват това време по свое усмотрение.

Законодателството предвижда следните видове отдих:

 1. Прекъсване по време на смяната / деня.
 2. Интер-смени (ежедневно) почивка.
 3. Уикенд.
 4. Платен годишен отпуск.
 5. Празници.

По време на смяната служителят получава почивка за хранене и почивка. Продължителността му не може да надвишава 2 часа и да бъде по-малко от 30 минути. Прекъсването не е включено в работното време.

Специфичната продължителност на периода за храна и почивка се определя от местен регулаторен документ или споразумение между работодателя и служителя.

Ако работните условия не позволяват време за почивка, работодателят трябва да осигури прием на храна и почивка по време на производството.

характеристики на работното време и времето за почивка

Общи случаи на несъответствие

На практика, най-често се допускат следните нарушения на разпоредбите на Кодекса на труда, които регулират режима на работа и почивка:

 1. Липсата на вътрешни правила на компанията, график за ваканции, работа на смени и други важни документи.
 2. Неплащане на работник на платен годишен отпуск за повече от 2 последователни години, както и допълнителни периоди на почивка за служители, изпълняващи задължения в опасни / опасни условия.
 3. Замяна на неизползваното плащане за ваканционно плащане.
 4. Заетост през нощта,извънреден труд, уикенда / празник без писмено съгласие и медицинско мнение на жени с непълнолетни лица (до 3 години), работници с деца с увреждания.

Друго обичайно нарушение е неплащането на парична компенсация за неизползвана почивка при освобождаване на служител.

Коментари (0)
Добавете коментар