Класификация на стоките, основни характеристики, видове товари

Законът

За да извършите доставката на всеки товар, трябва да имате всички необходими документи, както и да спазвате правилата за транспортиране на даден продукт.

Физико-химична класификация

Съществува определена класификация на стоките, споредкъдето всяка стока може да бъде приписана на определена група, както и да се определи естеството и средствата за осъществяване на транспорта. Първото разделяне на стоките се извършва в съответствие с неговите физикохимични свойства, т.е. в твърдо, течно или газообразно състояние.

Тази група може да бъде класифицирана като твърд товар.стоки в насипно състояние, т.е. доставката се извършва в насипно състояние. Тя може да бъде дърва за огрев, зеленчуци, въглища и т.н. Също така, групи като сухи и насипни стоки също се наричат ​​твърди товари. Следващата група в класификацията на стоките за тези параметри е течните продукти.

класификация на товарите

Течните продукти включват групова група.продукти - течно гориво, течни млечни продукти и т.н. С други думи, тази група включва всички стоки, които трябва да бъдат транспортирани в специален контейнер или резервоар.

Последната класификация на товара е газообразна. Към тази категория принадлежат различни газове - кислород, бутан, метан, природен газ и т.н. За да се достави тази категория стоки, е необходимо да има специални цилиндри.

Земеделски товари

Ако разглобите селскостопанските товари, те същоразделени на няколко категории. Класификацията на товарите включва разделянето на продуктите на пет групи - промишлени, селскостопански, строителни, търговски, комунални.

Към първата категория принадлежат стокитечието производство се извършва в заводи. Към този клас могат да се припишат и суровини, внесени от подготвителни пунктове, които се нуждаят от допълнителна обработка или преработка.

Вторият клас товари е селскостопански. Всички стоки, събрани на полето, изнесени от складовете на селскостопански предприятия или селскостопански организации до точки за обществени поръчки, принадлежат към тази категория.

Третата група продукти включва всички стоки, които се внасят в строителни обекти от други предприятия, както и почвените или строителните отпадъци, извадени от строителната площадка.

Търговският клас товари е продукт, внесен в търговска мрежа от промишлени обекти, складове за доставки, складове за селскостопански предприятия, стационарни или търговски складове.

Последната група продукти - комунални услуги. Това са отпадъци, които се отделят от предприятия, складове, селскостопански складове, предприятия или складове, както и от заведения за обществено хранене, жилищни сгради и др.

класове за опасност на товарите

Транспортиране и временно съхранение

Ако говорим за класификацията и етикетиранетотовар, тогава има още един знак, по който те са разделени на групи. Тази особеност е метод за транспортиране на продукти. Според този показател се разграничават следните категории: катран, насипни, насипни, течни и др. Освен това можете да добавите и тези стоки, за които е необходимо транспортиране, за да създадете специални условия за съхранение и транспорт. Най-често се използва специализирано оборудване за тези цели.

клас на натоварване

Класификация на стоките по GOST

Освен факта, че има разделение на продукти споредкласове, има и някои категории опасни товари, които изискват специални разрешителни за транспортиране, както и съответствие с всички наредби. GOST 19433-88 регламентира точно тези правила. Въпреки това трябва да се добави, че действието на този документ не се прилага за стоки, доставени в насипно състояние чрез воден транспорт, както и доставени чрез транспортиране по вътрешноводни и тръбопроводен транспорт или метод.

Класове на опасност за превоза:

 • Първият клас е експлозивите - VM.
 • Вторият клас на опасност е втечнените, компресирани или разтворени газове под налягане.
 • Третият клас включва запалителни течности.
 • Четвъртият клас на опасност е също запалими вещества, но принадлежащи към твърди продукти.
 • Петият клас на опасност са окисляващи вещества, както и органични пероксиди.
 • Шестата класа - отровни и инфекциозни вещества.
 • Седмият клас на опасност са радиоактивни стоки.
 • Осми клас - каустик и корозивни материали.
 • Други стоки принадлежат към деветия клас опасност от товари, които по една или друга причина могат да навредят на хората, околната среда.

вид товар

Железопътни товари

Можете да превозвате товари по различни начини. Има доставка по въздух, по море, с товарни автомобили или с железопътни превозни средства. Последният вид доставка на стоки е доста разпространен, тъй като скоростта на доставка е висока, обемът на превозваните товари също е голям, а разходите за наемане на такъв транспорт са по-ниски, отколкото например доставката на въздух.

железопътен товарен транспорт

Може също да се отбележи, че се характеризираттранспортните услуги и стоките, доставени по този начин, могат да се извършват на същите основания като редовния пътнически транспорт, тъй като някои параметри и в двете зони на обслужване са много сходни.

Транспортна структура

При осъществяване на железопътния товарен транспортнякои параметри, чрез които е възможно да се характеризира и изгради структура на доставка. С други думи, структурата на доставяне на продукти от една точка до друга с помощта на композиции включва различни технологични операции, чиито параметри, както и тяхната цена и продължителност, ще зависят от следните точки:

 • Количеството пространство, заемано от товара.
 • Принципът на организацията на транспорта на този продукт.
 • Техническото оборудване на железопътната линия, на която ще се извършва превозът. Това оборудване често се отнася до товароносимостта на линиите, параметрите на железопътните линии и т.н.

класификацията и етикетирането на стоките

Карго на морски транспорт

Важно е да се разбере, че за всеки вид транспорт -вода, въздух или земя - съществуват собствени принципи за категоризиране и разделяне на стоките. Понастоящем се счита, че морският вид транспорт се счита за най-доказан и успешен.

Вид на товара за воден транспорт

Първата голяма категория е масивна. Тази група включва насипни, насипни, насипни, а също и дървен материал. Ако говорим за насипни видове стоки, най-често зърното се транспортира по море, както и семена от почти всички видове селскостопански култури. По-голямата част може да се припише на пясък, чакъл, въглища или камък. Най-често тези две групи стоки се транспортират в големи количества, които заемат цялото налично пространство на кораба. Груповата група стоки включва тези, за транспортиране на които е необходимо да има специално оборудване - резервоар, бъчви и др. Шперплат, дървен материал, въглен може да бъде класифициран като дървен материал.

Общи или частични стоки

Има и друг вид товар, който се наричаобщо или парче. Транспортирането на този продукт се извършва или в различни контейнери, или дори без него. Ако говорим за броя на продуктите по име, то този тип се счита за най-многобройният от всички останали. В зависимост от опаковката на стоките, има видове като торба, бала, барабан, кутия и др.

класификация на товара GOST

Освен това има специален тип продукт,който се отнася до допълнителния режим. Тази категория стоки е различна, тъй като е необходимо да се транспортира и съхранява по време на транспортиране съгласно определени правила, които са установени за всеки тип товар в отделна поръчка. Също така, тази група включва не само нетрайни или опасни стоки, но и такива стоки като животни и животни.

Класификация на превозното средство

Тъй като е възможно да се превозват стоки с автомобил, за този тип превозни средства са установени нашите собствени правила и всички продукти са класифицирани.

По вид на опаковката се разграничават двете категории - тара, неопакована.

Вторият клас определя правилата за транспортиранетовар от теглото, заеман от една единица стоки. Първият тип е единичен, с маса до 250 кг. Вторият вид е стоки с повишено тегло - от 250 кг. Последният тип е тежък, чиято маса надхвърля 30 тона на брой.

Има и класификация на размера. Не всички стоки се допускат за превоз по обществени пътища. Широчината не трябва да надвишава 2,5 м, височината не трябва да е по-голяма от 3,8 м. Освен това товарът не трябва да е по-дълъг от тялото повече от 2 м.

За да се улесни класифициранетотовари, е създадена транспортната характеристика. Тази характеристика включва съвкупността от всички показатели на транспортираните товари, а също и определя изискванията за транспортиране на тези продукти.

Коментари (0)
Добавете коментар