Какво е поведението? Поведение на животните и хората

образуване

Какво е поведението? Това е просто реакция на индивид или група към действие, среда, хора, каквито и да е стимули или нещо повече? Човешкото поведение е термин, използван за описание на действията на дадено лице и на неговите действия. Да се ​​научиш да наблюдаваш и правилно разбираш, че е важна част от психологията. И тъй като науката не може да чете мисли или скрити емоции, тя служи като добра референция от самото начало на изучаването на дисциплината.

какво е това поведение

Какво е поведението?

В търсене на по-директно и ефективно обяснениеразвитието на уменията на децата за социално поведение, психолозите стигнаха до извода, че моделирането на наблюденията или обучението са в основата на формирането на детските поведенчески реакции. Човек придобива много нежелани реакции, наблюдавайки и слушайки други. Пример за това е дете, което рита други деца, след като е станал свидетел на тази картина в миналото, ученик, бръснещ косата си, защото приятелите му го правели, или момче, което винаги закъснява за урока като другите ученици. Какво е поведението от тази гледна точка? Оказва се, че това е резултат от показването на наблюдението, което включва моделиране, имитация, помощно преподаване, идентификация, копиране, ролеви игри и други фактори.

какво е човешкото поведение

Поведение на животните

При изучаване на поведението на използваните животни(според Lorentz), което означава появата на сложни поведенчески реакции в резултат на повлияване на съответния обект в критичен момент. Например, новоизлюпените патица ще следват първия движещ се обект, който срещат и обвързват. Като правило, това е тяхната майка. Какво е поведението на животните? Тя може да бъде определена като вътрешно ориентирана система от мерки за приспособяване, които насърчават оцеляването и възпроизводството.

какво е човешкото поведение

Енологията е наука, която изследва поведениетоживотни. Инсектите винаги са били популярни като теми за поведенчески изследвания, защото в сравнение с гръбначните животни те имат сравнително проста подредена нервна система. Освен това те показват дискретни реакции към външни стимули, но също така се характеризират със спонтанна активност, свързана с вътрешни физиологични нужди.

Много хора използват термина "инстинкт" катосиноним на вродено, генетично програмирано поведение. Хората наследяват набор от реакции по същия начин, както някои физически черти, като например цвета на каросерията и отвеждането на крилата. Това означава, че те са кодирани в ДНК и предадени на следващото поколение. Тъй като вроденото поведение е наследствено, то е обект на генетични промени в резултат на мутация, рекомбинация и естествен подбор, а също и еволюционна история.

девиантно поведение какво е това

Човешкото поведение

Какво може да се каже за поведението на един човек? Ако гледате за известно време група деца, които играят, можете да видите как се смеят, бягат, се бият. Те могат да формират малки групи, където лидерът поема отговорност, докато други го подчиняват. Важни са индивидуалните характеристики, както и усещанията и мисленето. Действията им могат да разкажат повече за връзката помежду си. Образно казано, човешкото поведение е история за света за това, което се случва вътре.

какво е това поведение

И ако не всичко е наред, тогава обществотосе сблъсква с девиантно поведение. Какво е човешкото поведение? Това е набор от действия в ежедневието или в определена ситуация. Има няколко типа социално поведение. Понастоящем онези видове, които са свързани с проявлението на доброто и злото, любовта и омразата, жаждата за успех и сила, надценено или подценено самочувствие са станали особено важни за обществото.

девиантно поведение

Девиантно поведение

Какво е това? Психолозите казват: набор от действия и действия, които не отговарят на социалните норми и ценности и причиняват негативна реакция от страна на обществеността, се нарича девиант. Причините за това поведение могат да бъдат проблеми в семейството, нежелание и невъзможност да се учи, нивото на интелигентност е под средното ниво и много други. Тя може да се разглежда на две нива. Първата включва дребни нарушения, нарушения на моралните норми, правила за поведение на обществени места. Това включва и отказ за участие в обществено полезни дейности, злоупотреба с алкохол, склонност към пристрастяване, злоупотреба с вещества и т.н. Вторият вид девиантно поведение е антисоциално поведение, което води до престъпност и наказателна отговорност.

Коментари (0)
Добавете коментар