Икономическият растеж и неговите видове

Новини и общество

Икономическият растеж е една от най-важните характеристики на всяка държава, целта, пред която се стремят модерните общества.

Икономическият растеж се нарича увеличение(количествено и качествено) на изхода на глава от населението. Някои речници разглеждат тази концепция като тенденция за увеличаване на производителността на отделно лице.

Икономическият растеж и неговите видове са прогресивна концепция, но този термин има положителни и отрицателни характеристики.

Положителните страни са:

• Нарастване на сигурността на обществото поради постоянно увеличаване на производството.

• На този фон икономическият имидж на страната се разраства.

• Увеличаване на броя на заетите лица и вследствие на това увеличаване на материалното благосъстояние на заетата част от населението.

• Прилагане на нови технологии, положителни промени в производствената технология, качествени промени в условията на труд.

Отрицателни аспекти:

• Влошаване на екологичната обстановка, отрицателно въздействие върху местообитанието, изчерпване на ресурсите.

• Пренаселеност, особено на големите градове с развита производствена инфраструктура.

• Нарастване на интензивността на труда.

• Необходимост от постоянно подобряване на професионалните умения на персонала.

Икономическият растеж и неговите видове - концепциядвусмислен. Официално има интензивен и продължителен икономически растеж. Разширен тип се характеризира с увеличаване на количествената мощност на всички производствени фактори. Това включва изграждането на нови централи, набирането на повече работници, увеличаването на броя на машините, автомобилите и друго оборудване, необходимо за производството.

Интензивен икономически растеж ерационално използване на съществуващите фактори на производство. Факторите на производство в този случай включват постиженията на науката, развитието на уменията на работниците, правилното преразпределение на ресурсите и спестяванията.

Въпреки това икономическият растеж и неговите видове в действителност представляват по-сложна система.

Икономистите идентифицират:

• Единен икономически растеж. Той се наблюдава в развитите, водещи страни: САЩ, много европейски страни.

• "Чудесата на растежа", които днес изненадват целия свят Япония, Китай, някои други страни в Азия.

• "Трагедията на растежа" е феномен на спад не само в икономическия растеж, но и в постоянния спад в жизнения стандарт, който заплашва смъртта на членовете на такова общество.

• Липса на растеж. За такива видове е възможно да се носи например Зимбабве.

Естеството на развитието на държавата и обществото,икономическият растеж и неговите видове определят много различни фактори. Обикновено те се наричат ​​източници или фактори, които причиняват икономически растеж. Тези фактори са общи за всички страни. Някои източници на икономически растеж се считат от учените за решаващи.

• Съдържанието на природните ресурси. Естествено, икономиката на страна, която има вода, минерали, земя или други ресурси, се развива по-бързо от икономиката на страни, които нямат природни ресурси.

• Характеристики на трудовите ресурси: техният брой, умение, заетост, рационално използване.

• Височината на научното и технологичното развитие, степента на внедряване на тези открития в производството.

• Наличност на основен капитал. Без постоянна инвестиция, подновяване на капитала и др. растежът на икономиката спира.

• Рационална структура на икономиката, нейната способност да се променя бързо в отговор на променящите се потребности или икономически условия.

• Вида на икономическата система. В исторически план е доказано, че пазарната икономика е по-продуктивна от останалите.

• Социални и политически фактори, подпомагащи развитието на бизнеса, премахване на корупцията, поддържане на здравословно отношение към конкуренцията.

Говорейки за понятието "икономически растеж и неговите видове,трябва да се припомни, че неговата задна страна във всяка страна е икономическата нестабилност, която може да се прояви в ръста на инфлацията, икономическия възход или рецесия, несъвършеното данъчно облагане.

Коментари (0)
Добавете коментар