Основните сфери на обществото

Новини и общество

Сферите на обществото са съвкупност от отношения на устойчива природа между различните социални обекти.

Всяка сфера на обществото сама по себе си включва социалнитеинституциите, определени видове човешки дейности (например: религиозни, политически или образователни) и установените взаимоотношения между отделните индивиди.

Основните сфери на обществото. видове:

 • социални (народи, народи, класове, възрастови групи и други);
 • икономически (продуктивни отношения и сили);
 • политически (партии, държавни, социално-политически движения);
 • духовност (морал, религия, изкуство, наука и образование).

Социална сфера

Социалната сфера е набор от отношения,предприятия, индустрии и организации, които са свързани и определят нивото и живота на обществото и благосъстоянието му. В тази сфера, на първо място, разчитането на услугите - култура, образование, здравеопазване, физическа култура, социална сигурност, обществено хранене, пътнически транспорт, обществени услуги, комуникации.

Понятието "социална сфера" има различни значения,но всички те са свързани. В социологията - това е сферата на обществото, която включва различни социални общности и тесни връзки между тях. В политическите науки и икономиката - това е набор от индустрии, организации и предприятия, чиято задача е да подобрят стандарта на живот на обществото.

Тази сфера сама по себе си включва различни социални общества и отношенията между тях. Заемайки определена позиция в обществото, човек влиза в различни общности.

Икономическа сфера

Икономическата сфера е набор от отношениямежду хората, появата на която се дължи на създаването и движението на различни материални блага; Това е сферата на обмена, производството, потреблението и разпространението на услуги и стоки. Начинът на производство и разпространение на материалното богатство е основният фактор, който определя особеностите на икономическите отношения.

Основната задача на тази сфера на обществото е да решава такива въпроси като: "Какво, как и за кого да произвежда?" и "как да хармонизираме процесите на потребление и производство?".

Структурата на икономическата сфера на обществото се състои от:

 • производствени сили - труд (хора), инструменти и обекти на трудовия живот;
 • производствени отношения - това е производството на стоки, тяхното разпределение, по-нататъшен обмен или потребление.

Политическа сфера

Политическата сфера е отношението на хората, коитопряко свързани пряко с властите и ангажирани с осигуряването на съвместна сигурност. Могат да бъдат изброени следните елементи от политическата сфера:

 • политически институции и организации - революционни движения, социални групи, председателство, партии, парламентаризъм, гражданство и други;
 • политически комуникации - форми и връзки на взаимодействието между различните участници в политическия процес, техните отношения;
 • политически норми - морални, политически и правни норми, традиции и обичаи;
 • идеология и политическа култура - политически идеи, политическа психология и култура.

Духовна сфера

Обхватът на духовното - е площта на нематериални и идеални структури, които включват разнообразие от ценности и идеи за религия, морал, и изкуство.

Структурата на тази сфера на обществото сама по себе си включва:

 • морал - система от идеали, морални норми, действия и оценки;
 • религия - различни форми на светоглед, които се основават на вяра в Божията сила;
 • изкуство - духовния живот на човека, артистичното възприятие и майсторство на света;
 • образование - процес на образование и възпитание;
 • закон - нормите, които държавата подкрепя.

Всички сфери на обществото са тясно взаимосвързани

Всяка сфера има своя собствена независимост, но в същото време всеки от тях е в тясно взаимодействие с другите. Границите между сферите на обществото са прозрачни и замъглени.

Коментари (0)
Добавете коментар