Анализ на пазара на продажбите

маркетинг

За всеки отделен предприемач,малка фирма и гигантска корпорация, е изключително важно да се проведе процедура, наречена "Анализ на пазара за продажба на продукти". Това проучване позволява на компаниите, които тъкмо започват да правят бизнес правилно, за да оценят ситуацията на пазара, да прогнозират тенденциите в неговото развитие, да изчислят възможните обеми на продажбите и да анализират дейността на конкурентите. Всичко това е важно, за да се гарантира бързият растеж на компанията, а също така позволява поставянето на основите, които в бъдеще ще позволят ефективно управление на каналите. Що се отнася до компании, които отдавна и успешно са съществували на пазара, анализът на пазара на продажбите им помага да планират своите дейности и да се конкурират успешно с други участници на пазара. За да потвърдим значението на провеждането на пазарен анализ, ние отбелязваме само, че федералните търговски мрежи харчат огромни суми пари за такива изследвания и това се прави постоянно.

По този начин анализът на пазара на продажбите е незаменим компонент на успеха и как правилното му провеждане ще бъде описано по-долу. Анализът на пазара на продажбите се осъществява на няколко етапа:

  1. Разработва се концепцията за изследванията: се определят целите, се изпълнява задачата и се разработва система от индикатори за оценка.
  2. Текущата позиция първоначално се определяпредприятието, за което се извършва анализ, на пазара. Ние преценяваме възможностите за избор на времевия период, през който ще се извърши промоцията, се преценяват предимствата и недостатъците на местоположението на предприятието, анализират се специфичните условия, при които ще се извърши покупката или отдаването под наем на помещенията. При анализа е необходимо да се вземат предвид размерите на помещението, както и оборудването и оборудването, които са предназначени за използване.
  3. Третият етап от анализа е разглеждането наГамата от стоки, които ще се съхраняват в складовете на компанията по време на нейното откриване. Тук е важно да разберете възможностите за по-нататъшно разширяване на складовите запаси, както и асортимента.
  4. Прави се оценка на конкурентните отношениянеизбежно възникват в хода на дейностите. Тук е важно да се разбере колко силни са конкурентите в избраната от предприятието област на дейност, каква е тяхната стратегия за маркетинг, дали е възможно да се сътрудничи с тях.
  5. Събиране на информация за потенциалапотребителите на предлаганите продукти. Като методи за получаване на първични данни за потребителите може да се избере наблюдение, лична комуникация, експеримент и проучване. След като се събере основната информация, можете да определите група клиенти, които ще бъдат насочени към определени стоки или услуги. Клиентите трябва да разделят групите, да идентифицират потребностите на всяка група и да разработят начини за посрещане на тези нужди.
  6. Факторите, които оказват влияние върхуУвеличаване или намаляване на покупателната способност, което се демонстрира от основните групи клиенти. Тези фактори помагат да се опише поведението на клиентите и да се планира маркетингът на продуктите.
  7. Взема се предвид външната среда или по-скоро нейните фактори,представлявани от икономически, политически, културни и др. Тези фактори могат да променят състоянието на пазара през следващите две до три години и това е много важно за започване на бизнес.
  8. Анализ на възможните начини за популяризиранестоки или услуги на пазара, както и канали за продажба, начини за стимулиране на това. Разработва се стратегия, според която ще се проведе рекламна кампания.

Всички получени резултати по време на анализа,трябва да се съберат заедно - резултатът ще бъде аналитичен доклад. Необходимо е също така резултатите от анализа да бъдат включени в бизнес плана - това дава възможност да се оценят рисковете, както и да се разработят начини за тяхното намаляване.

Коментари (0)
Добавете коментар