Какви средства за нетекущи активи включват и тяхното счетоводство

маркетинг

Активите означават всички обекти, които се намиратв счетоводния баланс на предприятието. Те се отчитат в сметките на актива в дебитната колона. Следователно общата стойност на активите на дружеството трябва да се оценява чрез дебитиране на активни сметки.

Активите са материални, финансови инематериален. Съществува и тяхната класификация по отношение на производствения процес. Тук ние правим разлика между текущи и нетекущи активи, в зависимост от тяхното участие в производствения процес.

Текущите активи са активиучаства в производствения процес само веднъж, в резултат на което стойността на тези активи е изцяло включена в производствените разходи. Това включва: материали, готови продукти, извършена работа или продадени стоки, които все още не са платени, в брой и т.н.

Ако имуществото на предприятието участва в няколкопроизводствени цикли, той се нарича нетекущи активи. Тяхната цена се разпределя в цената на производствените части и се нарича амортизация. Нетекущите активи включват следните категории: дълготрайни активи и нематериални активи. Дълготрайните активи, включени в нетекущите активи, включват обекти, които се използват повече от една година или имат високи разходи - над 30 базисни единици. Нематериалните активи включват разходите за лицензи, лицензирани програми, използвани в предприятието, разрешителни и други нетекущи активи.

Промените в структурата на нетекущите активи даватпълно описание на развитието на предприятието като цяло. Ако от анализа може да се види, че нетекущите активи включват категории обекти, свързани с дълготрайни активи, които имат тенденция да увеличават стойността си, това показва разширяване на основното производство на компанията. С увеличаването на нематериалните активи се правят инвестиции в нови технологии и иновации в предприятията.

Такова изменение на специфичното тегло на определен типНетекущите активи показват стратегията на предприятието като цяло. Всички материални инвестиции в нетекущи активи се дължат на покупката и придобиването им за дългосрочна употреба (повече от една година). Инвестициите в нетекущи активи включват: инвестиции в имоти, които се отнасят до дълготрайни активи на предприятието, инвестиции в активи, свързани с нематериални активи, инвестиции в научни и технически разработки.

Счетоводното отчитане на нетекущите активи се поддържа в счетоводствотобаланс, използвайки поредица от сметки. С тяхна помощ наблюдават наличието и движението на дълготрайните активи. Този вид сметка за отчитане на обекти, свързани с дълготрайни активи, нематериални активи, оборудване за инсталиране и др. Освен това за всички нетекущи активи се начислява амортизация, която също се показва на специални сметки за баланса. Те включват сметки за амортизация на дълготрайни активи и други нетекущи активи. Всяка основна сметка има подсметки, предназначени да бъдат записани за всяка категория нетекущи активи.

По този начин се записват всички средствапредприятия, които включват нетекущи активи. Съществува сметка за отчитане на инвестиции в активи, свързани с нетекущи. Използва се за контролиране на вложените средства до момента, в който се прехвърли обектът върху баланса. Инвестициите, направени в нетекущи активи, се отчитат в сметка 08 на баланса. За всеки обект, закупен от предприятието, се създава подсметка. В счетоводния си баланс се записват разходите, свързани с придобиването и сумата за отписване, получени след обекта.

При всяко предприятие трябва да има стриктно счетоводствовсички обекти, които са нетекущи активи, включват. За целта използвайте основните сметки, необходими за отчитане на тяхната наличност и трафик като цяло, както и подсметка за отчитане на всеки отделен обект от нетекущи активи.

Коментари (0)
Добавете коментар