Ценовата политика на компанията

маркетинг

Цената е обменната стойност на стока (услуга),изразени в паричен еквивалент. Тя се формира под влиянието на два икономически явления: търсене и предлагане. При голям обем стоки на пазара и ниска покупателна способност цената е ниска. А напротив, комбинацията от дефицит с голямо търсене води до увеличаване на цената на продукта.

Как различните фактори могат да повлияят на доставкитеи покупателната способност? И как се регулира ценовата политика на компанията? Например, помислете за компания, която произвежда кафе. Поради силните студове, повечето от културите умират. Положението на пазара е дефицит на кафе. Фирмата, за да увеличи печалбите си, започва да повишава нивото на цените. Купувачите, които нямат възможност да закупят кафе за тази цена, избират алтернативен продукт (чай, цикория и др.). Също така, на пазара ще бъдат инсталирани нови обеми на предлагане и търсене, в този случай равновесната цена ще се увеличи. Причината за такава реакция на купувачите е ограничените средства. Ето защо хората се опитват да купуват алтернативни стоки с ниска себестойност. В същото време те ще задоволят повече от потребностите си, отколкото ако купуват кафе.

Ценовата политика в маркетинга е един от най-важните инструменти за постигане на корпоративните цели. Той изпълнява три основни функции за фирмата:

1. Определя размера на продажбите. Колко хора ще имат желание и възможност да купуват стоки с тези потребителски имоти. При по-ниска цена продажбите ще бъдат по-високи.

2. Определя печалбата на единица продукт. Колкото по-висока е цената, толкова по-голяма печалба производителят ще получи.

3. Подкрепя други маркетингови инструменти.Ценовата политика не е единственият определящ фактор за печалбата. Приходите са засегнати, например, от броя на търговските обекти. В този случай се увеличава обемът на продажбите. Но голям брой магазини също водят до увеличаване на разходите и намаляват размера на нетната печалба.

Ценовата политика трябва да съответства на целите,които компанията иска да постигне. Обикновено те се свързват с получаването на определена сума на печалба, продажби. Целта на фирмата може да бъде и оцеляването на пазара, победата над конкурентите, създаването на определен имидж и т.н.

Компанията може да формира цена, като разчитаполучаване на определена печалба в краткосрочен или дългосрочен план. Когато фирмата планира да увеличи доходите си за период от повече от 1 година, тогава е необходимо да се определят и цели за по-кратък период от време (месец, тримесечие и т.н.).

Ценовата политика на компанията може да се формиракато се вземе предвид увеличението на продажбите. Но си струва да се има предвид, че в този случай е необходимо да се намалят единичните разходи за продукцията на производствена единица. Увеличаването на продажбите предполага увеличаване на пазарния дял, победа в конкуренцията и висок доход в дългосрочен план.

Ценова политика, съответстваща на позициятаоцеляване, се установява в периоди на засилена конкуренция. В този случай компанията има големи запаси от продукти, висок производствен капацитет и малки продажби. Целта на компанията е да увеличи продажбите, за да получи приходи от готови продукти, съхранявани в складове.

По този начин, ценовата политика на компаниятанапълно зависи от целите, които тя иска да постигне в крайна сметка. Увеличаването на печалбите се дължи на нарастването на цените, на оцеляването и на ръста на продажбите - чрез намаляване на разходите.

Купувачите за всяка компания са тезиили друго изображение - изображението. Зависи от каква цена и качество продава продукта, а също и от това как в него работят учтиви и компетентни хора.

</ p>
Коментари (0)
Добавете коментар