Анализ на печалбата и определяне на устойчивостта на предприятието

маркетинг

Определяне на финансовата стабилност на предприятиетоТой е един от най-важните компоненти на една пазарна икономика. Недостатъчни финансови ресурси на дружеството често води до неплатежоспособност на организацията, и като следствие до фалит, а излишък - предотвратява развитието и води до излишни резерви и запаси, като по този начин увеличава времето за оборотен капитал и намаляване на печалбата. Анализ на печалбата, до известна степен дава възможност да се определят параметрите на такава устойчивост, тя е основата, необходима за вземане на правилни решения за по-нататъшното развитие на компанията, но не дава ясна представа за състоянието на предприятието в момента.

Анализът на печалбата винаги е необходим, независимо от тованачин на икономически отношения, но някои от неговите аспекти пряко зависят от социалните условия и икономическите предпоставки. В условията на пазарна икономика много предприемачи често прибягват до финансов анализ, за ​​да наблюдават състоянието на своето предприятие, както и в критични ситуации, когато трябва да прецените точно финансовото състояние на компанията в момента. Анализът на печалбата е необходим при трансформирането на организационните и правни структури в процеса на корпоратизация и приватизация на предприятието, както и при повишаване нивото на фалиралите предприятия на ново ниво. Във всяка солидна финансова институция всеки тримесечен и годишен отчет за дейността на дружеството задължително се придружава от анализ на печалбата.

Често анализът на печалбата и икономическитедейността е свързана с обработката на голямо количество информация, засягаща различни аспекти на икономическата дейност. По правило това са документи на финансови отчети, счетоводни документи, сертификат за салдото на предприятието. По този начин счетоводните данни служат като основна база за финансов анализ, въпреки че сами по себе си са само предположение за истинското състояние на предприятието. В предприятията счетоводството служи не само за отразяване на позицията на доходите, финансовите транзакции и икономическите операции. Неговите данни са основен аспект за вземане на управленски решения и планиране на бъдещи задачи.

Анализът на печалбите поставя основната цел -получаване на основни информационни параметри, които ще дадат точен и обективна картина на печалбите и загубите на предприятието, неговото финансово състояние, промени в активите и пасивите на предприятието, както и населените места с длъжниците, кредиторите, доходите на банката за обслужване на сделката. Тази информация е резултат от цялостен анализ на широк спектър от финансови инструменти на специална научна основа методология. В резултат се получава ясна картина за състоянието на предприятието, неговите активите, пасивите, активите, рентабилността на средствата и скоростта на оборотен капитал.

Анализът на печалбата ви позволява да проследявате тенденциитеразвитието на предприятието дават обективна оценка на своите търговски и икономически дейности. Това е и връзка между продуктивните бизнес дейности и приемането на управленски решения. Финансовият анализ може да бъде външен и вътрешен, и двата са много важни.

Анализът на външната печалба дава ясна представа забалансирана ликвидност, рентабилност, рентабилност и платежоспособност на предприятието, както и цялостното ниво на доходите на дружеството. Същевременно вътрешният финансов анализ се извършва в интерес на самата компания, тя е също толкова необходима, колкото и външната. С негова помощ се осъществява контрол над всички клонове на предприятието и се очертават допълнителни начини за подобряването му.

Коментари (0)
Добавете коментар