Попълване на данъчната декларация за 3-NDFL: инструкция, ред, образец

финанси

Индивидуални предприемачи водещи свои собственидейностите на територията на Руската федерация и работата по обща данъчна система са задължени съгласно действащото законодателство всяка година да изпращат отчет за получените доходи на данъчната инспекция.

попълване на данъчна декларация

Представени са данните, необходими за отчитанетопредприемач на хартия под формата на попълнен Декларация 3-PIT. Попълване на данъчни декларации - изискване не само за тези, които водят свой собствен бизнес, но и за обикновените граждани, които в продължение на 12 месеца не са платени в основното място на заетост. Тази категория на данъкоплатците се задължава да подаде декларацията за приходите им са били удържани данъци върху печалбата. В продължение на много руски граждани, попълване на данъчна декларация 3-PIT - предпоставка за дизайна на данъчното облекчение. Неспазването на това изискване води до санкции.

Попълване на данъчна декларация 3-NDFL можепричиняват определени трудности както в правната, така и в личната. Избягвайте такива хълцане, за да знаете сегашното данъчно законодателство. Пример за попълване на данъчна декларация може да стане пример за отчитане.

Каква е декларацията за 3-NDFL?

Процедурата за попълване на данъчната декларация ев действащото законодателство на страната. Разработена от Федералната данъчна служба, подробните инструкции позволяват на предприемачите бързо да попълват различни доклади и доклади поотделно. Независимо от факта, че на данъчната инспекция са дадени указания за попълване на данъчната декларация, е необходимо да се разчита на определени членове на Данъчния кодекс, за да се избегнат грешки. Неправилно попълнен документ няма да се счита за валиден.

пример за попълване на данъчна декларация

Пример за попълване на данъчна декларация даваданъкоплатците идея за правилно попълнен доклад и позволява да се избегнат грешки при проектирането на формуляри. Подобни проби могат да бъдат намерени в данъчните служби на информационните щандове или на официалния уебсайт на Федералната данъчна служба.

Инспекторът на данъчната служба трябва да проверидекларация за наличието на грешки и неточности при подаването му. Всички открити несъответствия в отчета се посочват незабавно от инспектора. Отговорността за пълнотата на предоставената информация се носи само от лицето, което подава декларацията.

Изясняване на декларацията

Изпълнението на данъчната декларация от изясняващия тип се извършва в случаите, когато данъкоплатецът след подаването на доклада установи, че определена сума не е платена в годишния доход.

Платецът не подлежи на санкциив случай че определената сума не надвишава сумата на дължимите данъци. Изплащането на глоби и санкции, заедно с въвеждането на данък в държавния бюджет, се извършва, ако индивидуалният или индивидуалният предприемач не е извършил правилно изчисленията, което се установи чрез корекцията.

попълване на данъчната декларация 3 rd Fl

Декларация от 3-NDFL

Отчитането, изпратено под формата на 3-NDFL,е документацията, която показва всички допълнителни доходи, получени от отделния предприемач или физическо лице за годината. Ценните книжа също така включват данни, които отчитат всички предимства и отстъпки от данъци.

Какво се счита при попълването на декларацията за 3-NDFL

Размерът на данъка се определя въз основа на получения доход за годината; тя включва средства, получени за:

 • Продажба на недвижими имоти - земя, апартаменти, частни къщи.
 • Продажба на имущество.
 • Получаване на парични преводи.
 • Получаване на печалби на стойност повече от 4 хил. Рубли.
 • Продажба на превозно средство, което е собственост на данъкоплатец за по-малко от три години.
 • Доставка на недвижими имоти под наем.

Кога е дължимата декларация?

Изпълнението на данъчната декларация и нейното последващо предаване на органите на Федералната данъчна служба се извършва в следните случаи:

 • След като плати за обучението на данъкоплатеца или на неговите деца.
 • Плащане на медицински мерки.
 • Придобиване или изграждане на жилищни помещения, включително регистрация на ипотечен кредит.
 • Наличие на деца - за всеки брой около един и половина хиляди рубли на данъчно приспадане.
 • Получаване на средства от лица или фирми.
 • Продажба на недвижимо или движимо имущество.
 • Получаване на награди, печалби и други награди.
 • Получаване на пари от чужбина.
 • Получаване на авторската такса.
 • Получаване на имот, издаден на подарък.

пример за попълване на данъчна декларация

Документи за деклариране на 3-NDFL

Попълването на данъчната декларация изисква предоставянето на пакет документи и информация от тях - лични данни на данъкоплатците и друга информация, която би потвърдила получаването на доход:

 • Документи за продажбата на имота.
 • Платежни документи.
 • Референции, издадени на мястото за назначаване на работа, съгласно формуляр 2-NDFL.
 • Договори, изготвени за извършване на определени работи, предоставяне на услуги и получаване на средства.

Пример за попълване на данъчната декларация

Работейки върху общ данъчен режим, отделните предприемачи трябва да представят на данъчните органи декларация от 3-NDFL.

Изразходвани средства в брой,насочени към плащането на данъци, могат да бъдат върнати на данъкоплатците. Данъчната декларация на 3-NDFL позволява това. Извадка от попълването на формуляра, необходима за подаване на данъчен приспадане, може да бъде намерена в данъчната служба.

данъчна декларация 3 ндфл попълване на проби

Документите и отчетите, потвърждаващи приходите на данъкоплатците, се подават до 30 април след отчетната година.

Можете да създадете декларация по няколко начина:

 • Ръчно използвайки черно или синьо мастило.
 • При използването на печатащо оборудване е забранено прибягването до двустранен печат.

Данъчни условия за плащане

Попълването и връчването на данъчната декларация, както и последващото плащане, трябва да се извършват стриктно в предвидените от закона условия:

 • До 15 юли на годината, в която е подаден докладът.
 • Ако данъкоплатецът е получил доход, св които не се удържа данък върху доходите на физическите лица, данъкът се плаща на два етапа: първото плащане се извършва в първите 30 дни от получаването на документа, а вторият - през следващите 30 дни след първото плащане.

Данни, посочени в декларацията

Плащащото лице е длъжно да посочи следните данни под формата на доклад:

 • Лични данни, включително адрес на пребиваване, паспортни данни, данни за контакт.
 • Данни за регистрация като данъкоплатец.
 • Размерът на дохода, получен през отчетния период.

Цялата информация трябва да е вярна и да се поддържа от документи.

как да подадете данъчна декларация

Съставеният отчет трябва да бъде проверенналичието на грешки и грешки. Физическо лице или отделен предприемач се задължава да поставя личен подпис и печат върху документите. Пример за попълване на данъчна декларация може да бъде видян на щандовете в данъчната инспекция или на официалните уебсайтове на Федералната данъчна служба.

Получаване на данъчно приспадане

Попълването на декларацията по формуляра 3-NDFL дава на данъчнозадълженото лице правно основание за регистрация на данъчния приспадане. Такива обезщетения могат значително да намалят данъчната основа.

Получавайте данъчен приспадане само следпредставяне на съответното заявление на регулаторните органи. То е придружено от документи, които потвърждават правото на лицето, кандидатстващо за подобна услуга.

Попълване на декларацията за 3-NDFL в Интернет

Попълнете, отпечатайте и подайте завръщанеформа 3-NDFL днес можете да използвате специален софтуер, който може да бъде изтеглен от официалния уебсайт на Федералната данъчна служба на Русия или от ресурси на трети страни. Изтеглянето на такава програма на персоналния компютър на потребителя дава възможност бързо да въведете лични данни във формуляра за декларация, които автоматично се разпределят в необходимите колони и редове. В бъдеще от данъкоплатците се изисква да въведат необходимите цифри, които ще бъдат разпределени според изискваните редове на декларацията.

инструкции за попълване на данъчна декларация

Изпратете данъчната декларация до съответнияорганите могат, без да прибягват до лично посещение на инспекцията. Днес стана възможно благодарение на интернет и специални ресурси. Изпращането на онлайн декларация изисква от данъкоплатеца да провери получаването на документацията от регулаторните органи.

Декларацията може да бъде подадена и чрезИнтернет ресурс "Държавна служба." Въпреки наличието и комфорта на метода на изпращане на документи, той все още се изисква личното присъствие на данъкоплатеца в данъчната служба, тъй като е необходимо да се остави подпис върху копие от декларацията.

Попълването и подаването на декларация 3-NDFL изискваданъкоплатецът има само персонален компютър с достъп до интернет, необходимия пакет документи и малко свободно време. Федералната данъчна служба на Русия създаде специален софтуер за удобство, което не само спестява време, но също така избягва грешки при попълването на декларацията.

Коментари (0)
Добавете коментар