Нетекущите активи - това е, което носи доход за дълго време

финанси

Нетекущите активи на предприятието санабор от основни ценности на дружеството, които участват неколкократно в производствените дейности на дружеството, с цел постигане на положителен финансов резултат (печалба).

Нетекущи активи: състав

Предприятието може да има следнотовидове нетекущи активи: оборудване, предназначено за инсталиране, нематериални активи, дълготрайни активи, недовършени капиталови активи, дългосрочни финансови инвестиции и др.

Разнообразие от елементи и форми на нетекущиактивите за целенасочено управление изискват тяхната предварителна класификация, която ви позволява да поставите изучаваната система в ред, да я структурирате, да направи работата с нетекущите активи по-прозрачна и управляема.

В съвременната практика на счетоводство ифункционалните типове разграничават следните нетекущи активи. Това са нематериални активи, дълготрайни активи и други видове. Първите представляват съвкупността от материални активи на организацията под формата на средства за труд, които участват многократно в производствения процес и прехвърлят по части своята стойност върху произведените стоки.

Нематериалните активи нямат материална форма. Те ви позволяват да осъществявате основните видове икономическа дейност на компанията.

Нематериалните активи включват недовършениинвестиции, които са характерни за целия обем на реално направените разходи за монтаж и изграждане на отделните обекти, свързани с бъдещето на дълготрайни активи. Незавършените работи от началото на процеса и преди неговото закриване, а след това на обекта, посочен основно.

Нетекущи активи - това е предназначено заинсталационно оборудване. Това включва оборудване, предназначено за монтаж и конструиране чрез монтаж или монтаж. Той е прикрепен към подпорите или основата. Тази група също включва оборудване и друго оборудване, което е инсталирано в оборудването.

Дългосрочните финансови инвестиции включват всички финансови инструменти, закупени от организацията, независимо от размера на стойността, чийто инвестиционен период продължава повече от една година.

От характера на услугата на някои видовеДейностите на дружеството определят следните нетекущи активи. Това е средство за поддържане на оперативната дейност. Те главно характеризират дългосрочните активи на компанията, като например нематериалните активи и основния капитал, които се използват директно в процеса на търговска и производствена дейност.

Тази група включва нетекущи активи,които са предназначени за инвестиционни услуги и характеризират с дълготрайни активи, генерирани по време на изпълнението на инвестиционни, непроизводствени дълготрайни активи, които са обекти на социални и битови цели, предназначени да отговорят на социалните нужди на персонала (детски градини, здравни центрове, спортни съоръжения, столове и др ).

Според характера на собствеността, следнотонетекущи активи. Това са собствените дългосрочни средства на компанията, които принадлежат на дружеството върху правата на собственост и собственост. Те се отразяват в баланса на предприятието. Същата група включва и лизингови активи, които се използват за правата на използване на дружеството в съответствие с договорите за лизинг (лизинг), сключени с техните собственици.

За разлика от циркулиращите активи, нетекущите активи имат по-малка ликвидност, в резултат на което те са по-трудни за реализиране и получаване на пари за тях.

Коментари (0)
Добавете коментар