Съвременни концепции за управление на персонала: ориентация към индивида

бизнес

Поради факта, че в съвременното производствоПроведени дълбоки трансформации, ролята на персонала в производствените процеси се увеличи значително. Във връзка с въвеждането на био - и лазерни технологии, повсеместната компютъризация, гъвкавите производствени комплекси, се изисква много по - малко персонал. Същевременно останалите специалисти трябва да са професионални и висококвалифицирани, за да отговарят на всички изисквания.

Съвременните понятия за управление на персонала се различават от тези, които са съществували преди, със следните серии от функции:

- критериите за ефективност (основният акцент се поставя върху потенциала на служителите, а не да се сведат до минимум разходите);

- въз основа на контрола (служителят трябва да се контролира независимо, докато преди това имаше само външен контрол);

- под формата на организация (не бюрократична, но гъвкава и органична);

- за стила на управление на персонала (не авторитарен, но демократичен).

Основните понятия за управление на персонала се съсредоточават върху интегрирането на всички аспекти на работата със служителите, от наемането му и завършването му с почтено пенсиониране с достойна награда.

Концепцията за управление на персонала - това е определена система от възгледи за същността,съдържание, задачи, цели, технологии и методи за управление на персонала. Има няколко важни задачи, които са предназначени да се направи за управление на обслужващ персонал в модерно предприятие: анализ на група и лични взаимоотношения в екип, решаване на конфликти и минимизиране на стреса, маркетинг персонал, персонал потенциал анализ, планиране на бизнес кариера, мотивация, управление, ергономия и естетика на труда.

Ето някои съвременни концепции за управление на персонала.

  1. Управление по изключение MBE. От англичаните. Управление на метода на изключване. Същността на този метод е, че главата се намесва в трудовия процес само в изключителни случаи. Служителите вземат свои решения и решават задачите си, докато очакваните резултати няма да се провалят. Тогава мениджърът се намесва в процеса и решава проблема. Но: служителите не винаги са готови да покажат лична инициатива, често прехвърлят задачата на ръководството. Понякога мениджмънтът оставя решение на най-интересните проблеми.
  2. Управление по делегация - MBD. Както подсказва името, тази концепция се основава на делегирането на отговорност. Според него е особено важно да има последователност в делегирането на задачи и органи, както и да се поеме отговорността за неговото решаване. Против: липса на мотивация; непостоянството на йерархията; фокусирайте се върху задачата, а не върху целта; отчитане на вертикалните йерархични връзки.
  3. Управление по цели - MBO. Концепция, основана на привеждането на целите. Всяка организация има конкретни цели. За да бъдат постигнати тези цели, всеки служител на дадена организация трябва да има конкретна цел в съответствие с останалите цели.

Фокусът е върху целта, а не върху методитепостижения. Самият работник избира пътя, по който да се движи. Цели трябва периодично да се координират, за да реагират бързо на променящата се ситуация. За да се увеличи мотивацията, разпространението и формирането на целите става с участието на служители. На практика всички съвременни концепции за управление на персонала имат недостатъци, а концепцията за съгласуване на целите не е излязла от тази съдба.

Понякога е почти невъзможно да се направи ясноформулиране на цели; планиране и внедряване отнема много време, въвеждането на концепцията е доста скъпо. Много често служителите се концентрират върху количествени цели в ущърб на качеството.

Всички горепосочени модерни концепции за управление на персонала се използват активно, въпреки че последните са най-популярни.

Коментари (0)
Добавете коментар