Анализът на приходите и разходите на организацията е важна част от стратегическия план на предприятието

бизнес

Анализ на приходите и разходите на организациятахарактеризира финансовото състояние на дружеството в края на отчетния период. Отразява данните за приходите, разходите и другите финансови резултати. Анализът на разходите и приходите на предприятието представлява за външни потребители информация за източниците на печалба или за причините за загуба и отваря общата картина за резултатите от дейността на дружеството.

Анализ на приходите и разходите на организациятаТой се използва не само за оценка на резултатите от дейността му за отчетния период, но и за изготвяне на прогноза за бъдещите му дейности. Прогнозата за бъдещите резултати е много важна за инвеститорите, тъй като това означава възможността за печалба в бъдеще, за кредиторите, положителна перспектива, преди всичко, означава възможността за изплащане на размера на дълга с лихви. Ако дейността на компанията се очаква да бъде нерентабилна, ситуацията се оценява като невъзможност за изплащане на дълга с лихви и е малко вероятно някой банка да се съгласи да издаде заем на тази организация. При анализиране на приходите и разходите на дадена организация е необходимо да се спазват редица изисквания, които се използват за по-точно прогнозиране на дейността на предприятието. Изискването да се предоставя информация за преустановени дейности, сделки с свързани лица, изготвяне на сегментни отчети, отразяване на събития и условни факти. Тези и други факти ви позволяват да направите точна прогноза за работата на компанията за в бъдеще. Анализът на приходите на организацията ви позволява да определите рентабилността на предприятието и да планирате неговите приходи.

След като получих надеждна информация за дейноститеобект за предходния период, можете да се научите да развивате правилните управленски решения, програми и бизнес планове за в бъдеще. В условията на пазарна икономика е много важно да се изчисли финансовата стабилност на предприятието, т.е. да се осигури състояние на финансовите ресурси, при които е възможно да се манипулират свободно средства и да се осигури непрекъснат производствен процес и безпрепятствена продажба на продукти в резултат на тяхното използване. Границите на финансовата стабилност на една организация се считат за най-важният фактор в пазарната икономика. Недостатъчната финансова стабилност води до несъстоятелност, до недостиг на пари в брой и впоследствие до несъстоятелност. Прекомерната финансова стабилност води до забавяне на развитието, намаляване на печалбите и увеличаване на времето за оборот на капитала.

Анализът на приходите и разходите на организацията позволяваоправдава параметрите на тази стабилност, но не дава възможност да се прецени финансовото състояние на компанията в момента. Анализът на приходите и разходите винаги е необходим, независимо от икономическите отношения. Неотложна необходимост от такъв анализ възниква при трансформация и реорганизация на предприятия или организирани правни структури. Тя се свързва с обработката на голямо разнообразие от информация за дейността на предприятието, която най-често се използва в документите за финансово отчитане. И тези данни по никакъв начин не влияят върху преценката за състоянието на предприятието, но трябва да се обработи точният им анализ.

Нейната основна цел е да се получи основенинформативни параметри, които дават точна и обективна картина на приходите и разходите на компанията за определен период от време. Анализът на движението на финанси Ви позволява да предоставите цялостна оценка на всички икономически дейности и да проследите основните тенденции в неговото развитие. Анализът на приходите и разходите на организацията е важна част от стратегическия план, според който едно предприятие може да оцелее дълго време.

Коментари (0)
Добавете коментар