Видове структури на организационно управление: икономика на знанието в предприемачеството

бизнес

Реформиране на формите на рекламадейността, методите за проектиране на структурите на организационното управление, трансформациите и социално-икономическите характеристики на бизнесмените. Съвременното развитие на предприемачите се характеризира с увеличаване на спонтанността, което оказва значително влияние върху качествените характеристики на неговата структура.

Първо, нивото на моралаотговорност, допринасяйки за формирането на високо морален стандарт на обществото на знанието. Видовете структури на организационно управление стават все по-важни, където концепциите за "добро име" и бизнес деликатността и репутацията на предприемача се оценяват и разпространяват в договори за нов тип - споразумения за доверие. Високият престиж на знанието е основа за хармонизиране на нивата на материалното благосъстояние и интелектуалното развитие. Формирането на устойчиви морални ценности в предприемачеството създава значителни възможности за намаляване на транзакционните разходи.

На второ място, почти всички съвременни видовеорганизационните управленски структури изискват висок образователен стандарт на стопански субекти. Сферата на образованието е елемент на икономическата и социалната система едновременно. Като един от най-важните елементи от формирането на "новата икономика", образованието има значителен принос за осигуряване на социална мобилност и подпомагане на разпадането на обществото. Икономиката на знанието се характеризира с придобиване на образование през целия живот, непрекъснат процес на придобиване на умения, знания, умения и опит. Следователно наличието на само селективна интелигентност в комбинация с бизнес интуицията и капацитетът за логически анализ е очевидно недостатъчно за запълване на образователните недостатъци. Икономиката на знанието поставя бизнес общността в челните редици на необходимостта постоянно да избира и търси иновативни решения, които повишават ефективността на правенето на бизнес. В такава ситуация елитното образование допринася за ускоряване на социалното обръщане. Класификацията на организационните управленски структури днес е толкова разнообразна, че глобализацията предоставя допълнителни възможности за получаване на образование. Новият му елемент е разширяването на ориентацията към приложните сфери и пазарните отношения. Самото ниво на образование обаче не е източник на стабилен растеж на бизнеса. От основно значение е неговият практически аспект, толкова много внимание се отделя не само на самата образованост, но и на нейното качество.

Трето, икономика, основана наинтелектуализацията на труда, поставя сериозни изисквания към творческия потенциал и нестандартното мислене на предприемача. Ако даден предприемач е надарен със специален интелект, той е пряко ангажиран в научния и технологичен прогрес, прилагайки го в производствени и икономически дейности, като по този начин реализира печалби, като по този начин включва все повече хора в интелектуалната дейност.

Съвременни видове организационни структуриуправлението, същността и съдържанието на икономиката на знанието предизвикват увеличаване на социалната отговорност на бизнеса, свързан с прехвърлянето на част от държавните функции към предприемачеството. Социалната отговорност се третира като начин на бизнес, съответстващ на етични, социални и законодателни норми. Тя е институционализирана система, която регулира поведението на различни субекти на търговските отношения. Според видовете структури за управление на организацията основите на социалната отговорност са основните принципи: първо, предоставянето на висококачествени услуги; второ, гарантиране на безопасността на труда; трето, да допринесе за развитието на обществото чрез насърчаване на развитието на обществените интереси и общоприетите ценности. За бизнеса, социалната отговорност е дългосрочна стратегия, в икономически развитите страни това отдавна е осъществено.

Увеличава се социалната отговорностна всички нива на икономическата система: в институционализирането на отношенията между държавата, бизнеса и гражданското общество, за насърчаване на растежа на образование на населението и пазар обучението на предприемачите за развитието на културата, спорта, изкуствата и подобряване на качеството на живот, подкрепено от екологични организации.

Коментари (0)
Добавете коментар