Продажба на стоки

бизнес

Основната цел на предприятието епечалба от определен вид дейност. Същевременно продажбата на стоки оказва значително влияние върху равнището на рентабилност на продуктите и показателите за финансова стабилност.

продажба на стоки

Planirovaпродажба на стоки

За ефективно бизнес поведениепроучването на съществуващото търсене и пазарния дял на конкурентите, след което компанията планира броя на продуктите, които ще бъдат продадени. В този случай продажбата на стоки играе ролята на връзка между купувача и продавача. Планирането се извършва, като се вземат предвид текущите ресурси и допустимата граница на разходите, като се акцентира върху целевия пазарен сегмент. Колкото повече произведените стоки могат да бъдат покрити от равновесната точка на предприятието, толкова по-високо ще бъде нивото на предлагане, при което е възможно да се покрие значителен брой клиенти в един производствен цикъл. Съществуват четири основни фактора, за които се планира продажбата на стоки, те се споменават в маркетинга като концепция "четири пи":

продажба на митнически стоки

  1. Продуктът е продукт, който може да задоволи потребностите на купувача на високо ниво, поради което е релевантен на пазара.
  2. Цената е фактор, който трябва да гарантираконкурентоспособността на предприятието и в същото време оправдава разходите за производство на продукти. Реализирането на митническа стока до голяма степен зависи от ценовата политика поради особеностите на законодателството и данъчното облагане. Следователно всяка транснационална компания прави уникална стратегия за проникване във всяка страна, като взема предвид всички социални и икономически характеристики.
  3. Промоция - всички видове акции, реклама иPR кампании, стимулиране на ежедневието и т.н. На всеки етап от жизнения цикъл на продукта продажбата на стоки трябва да бъде придружена от маркетингови дейности, за да се запази конкурентоспособността на предприятието и да се увеличи окупираната част от пазара.
  4. Място - фактор, който определя връзкатапродавач и купувач, той също така включва канали за дистрибуция, които зависят от вида на търговията в предприятието. Счетоводното отчитане на продажбата на стоки в търговията на едро се основава на анализ на ефективността на сключените договори, както и на ефективността при поставянето на складове, където се съхраняват продуктите.
    отчитане на продажбата на стоки в търговията на едро
    В случая на търговията на дребно, най-доброто място се счита за търговските зони на града и местата на претоварване на голям брой хора.

Реализация на стоки като начин за намаляване на рисковете от извършване на бизнес

В условията на свободна конкуренция, ориентиранефирмата на широка сфера на разпространение на продукцията повишава нивото на риск, при което може да има големи загуби до състояние на несъстоятелност. В този случай засегнатото предприятие е принудено да напусне пазара. Това могат да бъдат както вътрешни проблеми под формата на дефектни стоки, така и влиянието на нестабилната политическа ситуация в страната, което ще се отрази отрицателно на желанието на купувачите да купуват стоки. Решаването на такива проблеми може да бъде ефективна програма за изпълнение, която ще помогне за преодоляване на настоящите трудности в съвременните условия.

Коментари (0)
Добавете коментар