Антикризисно управление на предприятието: концепцията и същността.

бизнес

Понятието "управление на кризи" еняколко различни дефиниции. Антикризисното управление на предприятието е процесът на използване на процедури и методи, които са насочени към подобряване на икономическите и финансовите резултати на едно предприятие. Антикризисното управление е предназначено да осигури условия, при които настоящите финансови затруднения на предприятието няма да станат постоянни.
Основните фактори, които водят до кризисни ситуации в предприятието, при които е необходимо управление на кризи, са разделени на две групи: вътрешни и външни.
Външни възникват независимо от дейността на предприятието:
1. инфлация;
2. Увеличаване на данъците;
3. промяна на властта, промени в законодателството;
4. Ситуации на война или форсмажорни обстоятелства и др.
Вътрешни се появяват в процеса на предприятието. Те могат да бъдат разделени на групи:
1. Управленски екип включва: неефективно управление; висока степен на търговски риск; подценяване на пазарните условия; управление и счетоводство с лошо качество.
2. Производствена група, включваща: не висока производителност на труда с висока износоустойчивост и високи енергийни разходи;
3. Пазарна група включва: прекомерна зависимост от доставчици и купувачи; неконкурентоспособност на продуктите.

В същото време, антикризисното управление не е такаединна единна антикризисна панацея, тъй като всички дейности и антикризисна стратегия за всяко предприятие се развиват лично. Много е важно да се идентифицират своевременно кризисните прояви, които засягат дейността на организацията. Това бързо ще мобилизира целия си потенциал за преодоляване на неблагоприятните последици.
Антикризисното управление на предприятието се характеризира с неговите принципи, различни от позициите на конвенционалното управление.

Същността на антикризисното управление се крие всложността на административните мерки, насочени към превенция, диагноза, неутрализиране и преодоляване на кризисните явления и причините за него. С други думи, такъв контрол включва всяко активно влияние за осигуряване на ефективно функциониране, приложимо в широк и тесен смисъл. В най-широкия смисъл - е предмет на система за управление на икономиката, за да се справи с кризата, докато в по-тесен смисъл - е система от мерки за управление по отношение на дадено предприятие, който влезе в състояние на криза, поради което е необходимо да се установи финансовата несъстоятелност на организацията.
Същността на управлението на кризи в управлението,прогнозирайки опасността от кризата, анализиране на симптомите й, използване на мерки за намаляване на негативните последици от кризата, както и използване на фактори за по-нататъшно развитие.
Предметът на кризата с управлението на кризи са факторите на кризата, както перспективни, така и реални.
Възможността за такова управление се определя от:
- човешки фактор, а именно потенциалътрешаващо и активно поведение на човек в кризисни ситуации, както и неговия интерес и желание да преодолее кризата, осъзнаването на характера на кризата, природата и редовността на курса.
- познаване на цикличния характер, присъщ на развитието на социално-икономически системи, които позволяват да се предвидят кризисни ситуации и да се подготвят за тях.

Необходимостта от такова управление се изразява вза преодоляване на кризата, както и за смекчаване на последиците от нея. Прилагане на такава потребност може да се използва само специални механизми за управление.
Необходимостта от такъв мениджмънт е понякогаосновни цели на развитието на предприятието. Основното тук е повишаването на професионализма и дисциплината на персонала, разработването на нови безопасни технологии. От управлението започва и решаването на технически проблеми.
Управлението на икономическата криза също е в търсене - преобразуване, видовете диверсификация на производството.

Коментари (0)
Добавете коментар